ZÁKLADNÍ ŠKOLA NIŽBORŠkolní 25, Nižbor, 267 05

Základní informace k testování ve škole a další hygienická opatření a informace

Vážení rodiče!

Na základě mimořádného opatření MZ ČR a nařízení MŠMT vám tímto sděluji základní informace týkající se testování žáků a žákyň, kterým je podmíněna účast na prezenčním vzdělávání. Vzhledem ke složitosti situace je informací a pokynů poměrně hodně a na jejich zpracování bylo velmi málo času. Prosíme o pečlivé prostudování následujících pokynů. O případných aktualizacích vás včas budeme informovat. První týden bude takový pilotní, budeme zkoušet, jak vše funguje, co je potřeba změnit atd. a jistě k nějakým úpravám dojde. Předem děkujeme za pochopení.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na vaši třídní učitelku, která vám ráda poradí a pomůže.

Respektujeme nesouhlas některých z vás s testováním žáků a nošením ochrany úst a nosu. Berte prosím na vědomí, že škola nemůže tato vládní opatření jakkoliv ovlivnit ani obcházet. Veškerá nesouhlasná stanoviska tedy adresujte příslušným orgánům, které opatření vydávají a schvalují.

Přes veškerá omezení se na naše žáčky již velmi těšíme (a věříme, že někteří z nich i na nás). Pojďme tedy společně dětem postupný návrat do školy usnadnit, my se snažíme udělat pro to maximum.

Základní informace

 • Testovacími dny jsou pondělí a čtvrtek nebo první den přítomnosti žáka ve vyučování, testovat se bude převážně první vyučovací hodinu.
 • Přidělené testy: Lepu Rapid, neinvazní stěr z nosní dírky. Je možné donést si vlastní test, ale testování v tomto případě musí provádět zákonný zástupce za asistence pověřené osoby, který výsledek zkontroluje a zapíše (v budově OÚ Nižbor). Seznam povolených testů, které je možné použít, naleznete zde.
 • Testování bude probíhat v kmenové třídě tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. Před samoodběrem bude každý žák poučen o bezpečném postupu testování. Samoodběr bude probíhat pod dohledem školou pověřené zletilé osoby (obvykle vyučujícím), který dětem vždy vše vysvětlí a pomůže, pokud to bude potřeba.
 • Odběr s asistencí zákonného zástupce bude probíhat ve vyhrazené místnosti za asistence školou pověřené osoby, která výsledek zkontroluje a zapíše (v sále OÚ Nižbor). Testovací místnost bude otevřena od 7.15 do 8.00 hodin. Po testování své dítě prosím přiveďte do školy. Testy Lepu Rapid zde pro vás budou připraveny.
 • Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. Do školy také nemůžeme přijmout žáka/žákyni, který/á jeví známky infekčního onemocnění.
 • Důsledkem neúčasti na testování z důvodů odmítání testování je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. Škola poskytne takovým žákům týdenní studijní plány a studijní podporu distančním způsobem a bude absenci evidovat jako omluvenou. Rodiče pak musí žáka omlouvat podle pravidel školního řádu (do tří dnů písemnou formou třídní učitelce).
 • K testování se může dostavit žák popř. se  zákonným zástupcem pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

Pomoc rodinám

 • Podle instruktážního videa můžete s dětmi doma vyzkoušet, jak bude testování probíhat. Zde najdete návodné video na průběh testování:  Instruktážní video. Vzhledem k typu testu, kterým se budou žáci testovat, jsme přesvědčeni o tom, že i nejmenší děti zvládnou samotestování pod dozorem pedagogického pracovníka bez problémů. Jen je nezbytné dítěti vše srozumitelně vysvětlit a uvést i důvod, proč se testování provádí (ochrana zdraví vlastní rodiny, rodin spolužáků i paní učitelky).

Co s výsledky testování

V případě pozitivního testu vás škola kontaktuje, abyste si pro dítě přišli, nebo pokud je taková dohoda, může starší žák se souhlasem rodičů opustit školu sám. Škola mu vydá potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Zákonný zástupce žáka následně kontaktuje praktického lékaře a požádá o vystavení e-žádanky na provedení konfirmačního testu ve zdravotnickém zařízení. Pokud se potvrdí, že je žák pozitivní, bude následně v domácí izolaci.

V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, všichni žáci, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu při vyučování (včetně školní družiny) během některého z předchozích 2 dnů, musí opustit školu nebo čekat na vyzvednutí zákonným zástupcem spolu s ostatními spolužáky.

V případě výskytu pozitivního AG testu skupina takto identifikovaných kontaktů čeká na informaci o potvrzení pozitivně testovaného konfirmačním RT-PCR testem. Pokud konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, předá škola informace o takto identifikovaných kontaktech příslušné KHS, která nařídí daným skupinám a kontaktům karanténu (do nařízení karantény je doporučeno nestýkat se s dalšími osobami a omezit pohyb na veřejnosti). V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u původně pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole, která dále informuje všechny původně indikované kontakty. Všechny dotyčné osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků. Třída v tomto případě přechází automaticky na distanční způsob výuky.

Kdo se nemusí testovat

 • Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19.
 • Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Další základní hygienická opatření

 • Do školy žáci vstupují s již nasazenou zdravotnickou rouškou či respirátorem.
 • Po příchodu do budovy budou žákům dezinfikovány ruce antivirovou dezinfekci.
 • Žáci použijí šatny nejbližší své třídě, bude zachována homogenita skupin a organizace tak, aby nedocházelo ke kontaktům žáků z jednotlivých skupin.

Mimořádné opatření pro děti vybraných profesí

Dětem IZS, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka. Podmínkou je potvrzení zaměstnavatele zákonného zástupce, že spadá do jedné z následujících profesí:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogický pracovník, který zajišťuje prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní
  družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
  školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006
  Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Seznam mimořádných opatření najdete v této rubrice:

Covid 19

Další obecné informace k testování najdete zde: informace pro rodiče

Děkujeme vám za shovívavost i za laskavou spolupráci v této velmi náročné situaci pro všechny zúčastněné.