ZÁKLADNÍ ŠKOLA NIŽBORŠkolní 25, Nižbor, 267 05

Omlouvání žáků z výuky

Postup při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování

Omlouvání absence žáků se řídí přesnými pravidly stanovenými zákonem a v souladu se školním řádem školy.

Pravidla pro udělování výchovných opatření najdete v dokumentu školy

Udělování výchovných opatření

Dle školního řádu ZŠ Nižbor mají zákonní zástupci žáka povinnost omluvit žáka z vyučování a doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnost žáka.

V případě, že je nepřítomnost žáka předem známa, je uvolnění žáka z vyučování možné pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce.

O uvolnění žáků z vyučování na 1 – 2 hodiny rozhoduje vyučující učitel daného předmětu, na 1 – 3 dny třídní učitel, na 4 a více dní pouze ředitelka školy, a to na základě písemné žádosti rodičů a doporučení třídního učitele. Žádost vám vydá třídní učitel na vyžádání nebo ji najdete ve složce Dokumenty – Dokumenty ke stažení zde:

formuláře ke stažení

V případě nemoci či jiných akutních důvodů je možno oznámit absenci:

  • písemně na e-mailové adrese třídní učitelky (nejlepší varianta)
  • prostřednictvím formuláře na stránce kontakty
  • volejte nebo zašlete sms na tel.číslo 606 973 051
  • osobní návštěvou školy

Ve všech případech je nutno hlášenou i nehlášenou absenci omluvit po návratu žáka do školy písemnou formou – zápisem do žákovské knížky, v den nástupu po jeho nepřítomnosti.

V zájmu žáka je vhodné dohodnout s třídní učitelkou předání učebnic a seznam probrané látky v době nepřítomnosti žáka ve škole.

Neomluvená absence

1. Všechny zameškané hodiny, které nebudou řádným způsobem a včas omluveny, hodnotí škola jako neomluvené. Neomluvená absence se považuje za závažné porušení školního řádu.

2. Třídní učitelé jsou povinni absenci žáků pravidelně sledovat, ověřovat její věrohodnost a v případě záškoláctví neprodleně přijmout příslušná opatření.