ZÁKLADNÍ ŠKOLA NIŽBORŠkolní 25, Nižbor, 267 05

Zápis k PŠD

Informace o organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce:

Základní škola Nižbor pořádá zápis do 1. třídy pro školní rok 2024/2025  

v úterý 9. dubna 2024 od 14.00 do 17.30 hodin.

V tento den proběhne prezenční forma zápisu, tzn. zápis dítěte ve škole za přítomnosti zákonných zástupců a budoucího školáčka.

Pro školní rok 2024/2025 přijímáme děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018.

I. Elektronický zápis 1. – 9. 4. 2024

Pokud jste rozhodnuti vašeho předškoláčka zapsat do naší školy, žádáme vás o vyplnění elektronického předzápisu (kliknutím na ikonu Online zápis do školy – Zapsat dítě online se dostanete do příslušné aplikace). Datum zprovoznění elektronického zápisu: 1. 4. 2024. Ukončení elektronického zápisu: 9. 4. 2024. Po vyplnění formuláře vám bude automaticky přiděleno registrační číslo a budete zařazeni do databáze uchazečů o přijetí dítěte k povinné školní docházce v naší škole.  Registrační číslo si pečlivě uschovejte! Vyplněnou žádost elektronicky podepište  a odešlete nebo vytiskněte, podepište a doručte společně s ostatními požadovanými dokumenty do naší školy.

II. Prezenční zápis 9. 4. 2024, potřebné dokumenty

Prezenční zápis proběhne dne 9. dubna 2024 od 14 do 17.30 hod v budově Základní školy Nižbor, okres Beroun.
K Zápisu k povinné školní docházce přineste s sebou:
 1. Žádost o přijetí k PŠD   (tato žádost bude potřeba pouze v případě, kdy nebudete zapsáni přes aplikaci Online zápis).
 2. Zápisní list (lze vyplnit ve škole při zápisu)
 3. Průkaz totožnosti zákonného zástupce. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat (např. soudní rozhodnutí).
 4. Rodný list dítěte (k ověření při osobním předání dokumentace nebo přiloženou kopií rodného listu, u cizinců pas dítěte).
 5. Žádost o odklad PŠD (tato žádost bude potřeba pouze v případě, kdy nebudete zapsáni přes aplikaci Online zápis). K tomu příslušné dva dokumenty: 1. vyjádření PPP nebo SPC a 2. vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 6. U dítěte, které přichází po odkladu školní docházky, kopii Rozhodnutí o udělení odkladu PŠD.
 7. Nepovinné, ale pro nás důležitá informace: Motivační listy. Přineste prosím s sebou k zápisu také. Motivační listy budou také k vyzvednutí v nižborské MŠ Sluníčko a v budově školy.

Všechny dokumenty k zápisu najdete zde:  Dokumenty k zápisu k tisku  (můžete si je sami vytisknout nebo si pro ně přijít k nám do školy).

Pozn. Přítomnost dítěte u zápisu není ze zákona povinná. Je samozřejmě vhodné a budeme rádi, když se s dítětem zápisu společně zúčastníte. Poznáme se tak navzájem předem a děti čeká jistě veliký zážitek. Přítomností dítěte u prezenčního zápisu souhlasí  zákonný zástupce dítěte s tím, že se uskuteční rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem. Rozhovor trvá nejvýše 20 minut a je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u rozhovoru s dítětem. Upozorňujeme, že prezenční forma zápisu je možná pouze za dodržení základních hygienických opatření (osoby bez příznaků infekčního onemocnění).

III. Elektronická forma zápisu  (Pokud se prezenční formy zápisu nezúčastníte)

Řádně vyplněnou a podepsanou dokumentaci potřebnou k zápisu doručit do školy následovně:

 1. Do datové schránky školy z osobní datové schránky uchazeče (nikoliv např. z pracovní, firemní DS). ID schránky školy je rc7mpbm.
 2. E-mailem s osobním elektronickým podpisem zákonného zástupce na přihlášce na adresu: reditelna@zsnizbor.cz (nelze jen poslat prostý email).
 3. Doporučeným dopisem poštou na adresu: Základní škola Nižbor, Školní 25, 267 05 Nižbor. Rozhodující je datum podání na poštu.
 4. Osobním podáním – vhozením do poštovní schránky umístěné ve vchodových dveřích budovy ZŠ (ul. Školní 25, Nižbor).
 5. Osobním podáním v budově školy, a to nejpozději v den a čas konání zápisu.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů, jinak je žádost neplatná.

Odevzdání potřebných dokumentů výše uvedenou vybranou formou postačí k tomu, aby byl ze strany školy zahájen v den zápisu právní akt (správní řízení) v záležitosti přijetí dítěte k zahájení povinné školní docházky nebo v záležitosti udělení odkladu zahájení školní docházky.

IV. Zvláštní zápis  – Cпеціальний набір

Tento způsob zápisu byl rozhodnutím MŠMT zrušen.

V. Žádost o odklad PŠD nebo o předčasný nástup

 1. Žádost o odklad PŠD

Dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené, aby bez velkých potíží a trápení zvládlo její nároky a zátěž. Posouzení školní zralosti může být někdy obtížné, v takových případech je vhodnější řídit se doporučením pedagogicko – psychologické poradny, vzít v úvahu doporučení Mateřské školy a doporučení našich zkušených pedagogů u zápisu. Pro vaše děti bude vstup do první třídy úspěšný a snadnější, pokud budete vědět, jak má být připraveno. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.

Žádost o odklad povinné školní docházky odevzdává zákonný zástupce při zápisu, nejpozději však do 30. dubna 2024. Nezbytnou součástí žádosti o odklad jsou dva dokumenty:

– jeden vystavuje odborný lékař (dětský lékař) nebo klinický psycholog,

– druhý vystavuje příslušné školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum).

V případě schválení odkladu PŠD se povinné předškolní vzdělávání prodlužuje o další školní rok. Povinnosti rodičů zůstávají pro rodiče stejné jako v rámci prvního roku.

V průběhu plnění 1. ročníku PŠD lze požádat o dodatečný odklad školní docházky. Dodatečný odklad se vyřizuje v případě, že nebyl důvod zabývat se tímto v období zápisu, protože dítě se zdálo být na vstup do první třídy zralé, ale nakonec se ukáže, že po nástupu do první třídy je pro dítě zvládání školních povinností nad jeho síly. V tuto dobu lze vyřídit dodatečný odklad školní docházky a to v termínu od 1. září do 31. prosince nejpozději a to prostřednictvím ředitele školy.

        2. Informace pro rodiče, kteří zvažují předčasný nástup do 1. třídy

a) pro dítě narozené od 1. 9. 2018 až 31. 12. 2018 – je nutné doložit doporučení pedagogicko-psychologické poradny a podat písemnou žádost.

b) pro dítě narozené od 1. 1. 2019 a mladší – potřebujeme doložit doporučení pedagogicko-psychologické poradny, odborného lékaře a podat písemnou žádost.

Pro případný předčasný nástup do 1. třídy (dítěti nebude 1. září 2024 ještě šest let) nás prosím telefonicky kontaktujte.

VI. Další informace k organizaci zápisu k PŠD:

1. Registrační číslo žádosti o přijetí k PŠD i žádosti o odklad PŠD je přiděleno automaticky v aplikaci On-line zápisy nebo přiděleno při prezenčním zápisu. V případě, kdy nebudete zapsáni přes aplikaci Online zápis bude oznámeno zákonnému zástupci buď písemně e-mailem nebo SMS zprávou na  telefonní číslo uvedené v žádosti.

2. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

3.  V souladu s § 36 odst.3) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je zákonným zástupcům dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí dítěte k  PŠD. Dne 22. 4. 2024 v době od 13:00 do 16:00 hod. škola umožní nahlédnutí do spisu dítěte v ředitelně školy. Návštěvu je vhodné domluvit telefonicky předem na tel. 311 512 000 nebo na e-mailu reditelna@zsnizbor.cz.

3. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den 23. 4. 2024 na webových stránkách ZŠ Nižbor a informační tabuli  (před hlavním vchodem u školy). Nepřijatým žákům bude tato skutečnost oznámena doporučeným dopisem na uvedenou korespondenční adresu.

VII. Kritéria přijetí

Ve školním roce 2024/2025 bude otevřena jedna 1. třída.  Vyučovacím jazykem je český jazyk.

Kritéria přijetí zde: Kriteria přijetí žáků k PŠD

Přijímání žáků do základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., § 36, § 37 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zákona č. 178/2016 Sb. a probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Co by měl umět prvňáček