ZÁKLADNÍ ŠKOLA NIŽBORŠkolní 25, Nižbor, 267 05

Výchovné poradenství

Výchovný poradce pro I. stupeň

Vykonává následující poradenské činnosti:

1) Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava
návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické
podpory a potřebou podpůrného opatření v 1. stupni.
2) Zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného
nadání a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
3) Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami.
4) Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace
poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a
koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

Aby se ve škole dětem líbilo, aby do ní rády chodily.

Jak to máte doma vy?

Blog – nevýchova