ZÁKLADNÍ ŠKOLA NIŽBORŠkolní 25, Nižbor, 267 05

O škole

„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“

Jan Ámos Komenský (1592 – 1670), český myslitel, spisovatel, zakladatel moderní pedagogiky přezdívaný „učitel národů“

 

Charakteristika školy

Základní škola Nižbor je malá venkovská škola. Najdete ji ve středních Čechách, v okrese Beroun, na okraji CHKO Křivoklátsko v malebné vesnici rozléhající se podél břehů řeky Berounky s dominantou zámku Nižbor. Přestože stojí uprostřed obce, nachází se v zeleni. ZŠ Nižbor je základní škola 1. stupně  (1.-5. ročník) se třemi odděleními školní družiny. Každý ročník je samostatný. Školu navštěvují především žáci z obcí Nižbor, Stradonice a Žloukovice.

Zřizovatelem školy je Obec Nižbor.

V současné době škola vzdělává okolo osmdesáti žáků, po vyučování žáci mohou navštěvovat školní družinu s kapacitou 75 žáků. O jejich vzdělání a výchovu pečuje šest kvalifikovaných pedagogických pracovníků, asistentky pedagoga a tři kvalifikované vychovatelky školní družiny. Výuka probíhá převážně klasickým způsobem souběžně s využíváním moderních výukových metod.

ZŠ Nižbor je vnímána a také koncipována jako škola rodinná, což nabízí prostor žákům preferujícím prostředí malé školy, která tak může ze své podstaty více uplatňovat princip individuálního přístupu při vzdělávacím procesu a usnadňuje tím také podmínky pro společné vzdělávání. Výuka probíhá v klidném a bezkonfliktním prostředí. Učíme děti vzájemné toleranci a spolupráci, dbáme na včasný záchyt sociálně patologických jevů. Pracujeme s menšími kolektivy žáků individuálním přístupem.

Vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy. Vyučovacím jazykem je český jazyk. Máme všechny předpoklady, abychom mohli poskytovat žákům kvalitní základy všeobecného vzdělávání. Vycházející pátý ročník testujeme pomocí národních testů ve znalostech matematiky, českého jazyka, angličtiny a všeobecného přehledu (SCIO testy). Dosavadní výsledky testů vycházejí pro naše žáky velmi příznivě.

Materiální vybavení školy

Ve škole se nachází pět kmenových učeben, nově zbudovaná půdní učebna cizích jazyků a jedna učebna školní družiny. Samozřejmostí je  modernizovaná počítačová učebnou s dostatečným počtem stolních počítačů připojenými na internet a několik notebooků pro speciální výukové potřeby. V každé třídě se nachází interaktivní tabule, které jsou hojně využívány k výuce pomocí interaktivních vzdělávacích programů. Nově je zbudován klidový koutek pro děti a pro jednání s rodiči či zákazníky školy.

Ke škole přiléhá uzavřený nově zrekonstruovaný školní dvůr, kde žáci celoročně relaxují o hlavních přestávkách a po skončení vyučování zde pobývají se školní družinou. Na školním dvoře mají žáci k dispozici hřiště na vybíjenou, fotbalové hřiště, basketbalové koše, pískové doskočiště, pískoviště, herní prvky a altán. Hřiště je v případě příznivého počasí využíváno pro výuku tělesné výchovy. Při tělesné výchově žáci využívají převážně místní Sokolovnu.

Žáci i zaměstnanci školy se stravují v budově školy, kam je jídlo dováženo z místní MŠ Sluníčko.

Aktivity školy

Škola pořádá dostatečné množství sportovních, kulturních, zájmově uměleckých akcí různého druhu (soutěže, zájmové kroužky apod.), do kterých se zapojuje velký počet žáků. Dostatek pohybové aktivity v průběhu školního dne umožňuje přilehlý školní dvůr. Děti tam tráví pohybem velké přestávky. Škola též pořádá akce pro rodiče a veřejnost (hudební vystoupení žáků, výstavy prací, školní vánoční jarmark apod.). ZŠ Nižbor úzce spolupracuje se Základními školami v Hýskově, Tmani a Křivoklátě a společně s nimi pořádá soutěžní aktivity sportovního, jazykového a výtvarného charakteru.

Cizí jazyk – angličtinu mají žáci naší školy ve školních osnovách již od druhé třídy. Navíc mohou v první třídě navštěvovat po vyučování v rámci mimoškolní činnosti kroužek Angličtina s Jimmym, který vede zkušený rodilý mluvčí, dále je připraven kroužek AJ pro starší žáky, které angličtina baví a kteří si rádi rozšíří své znalosti a mluvní dovednosti. Pro zájemce o další cizí jazyk je k dispozici kroužek německého jazyka (začátečníci).

Považujeme za velmi důležité pečovat o dobré vztahy mezi dětmi v jednotlivých třídách. To se nám daří i díky pravidelným třídním intervencím se specialistou v oblasti primární prevence.

Naše cíle, kam směřujeme

1. stupeň ZŠ poskytuje elementární základní vzdělání. Usilujeme o vytvoření tvůrčího a podnětného prostředí, které stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje méně nadané a chrání a podporuje žáky nejslabší.

Chceme být školou, ve které je důležitý každý žáka každého žáka považujeme za nedílnou součást školní komunity. Školou, která vytváří bezpečné prostředí, kam budou chodit rádi žáci, pedagogové i rodiče. Usilujeme o rozvoj individuálních schopností jednotlivých žáků, podporujeme jejich motivaci k učení a snažíme se je připravovat nejen pro další studium, ale také pro život samotný.

Snažíme se vychovat ve spolupráci s rodinami sebevědomé děti, předat jim vědomosti, dovednosti, které je budou motivovat k dalšímu celoživotnímu učení. Naším cílem je, aby se každé dítě cítilo v něčem úspěšné.

Krásu okolní přírody chceme využít k rozvoji kladného citového vztahu žáků ke krajině, přírodě i místu, kde žijí. Chceme pomoci dětem chápat, jak je důležité o přírodní bohatství pečovat a že jeden každý je v tomto procesu velmi důležitý.