ZÁKLADNÍ ŠKOLA NIŽBORŠkolní 25, Nižbor, 267 05

Školské poradenské pracoviště

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy.

V naší škole je použita základní varianta poskytování poradenských služeb, bez nabídky činnosti školního psychologa a speciálního pedagoga. Tyto činnosti jsou zajišťovány v případě potřeby externě a tato spolupráce je v současné době vyhovující.

Činnost ŠPP je legislativně podpořena vyhláškou č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, poskytování poradenských služeb na školách je zapracováno do vyhlášky 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Službu na naší škole zabezpečují:

– výchovný poradce, speciální pedagog: Mgr. Ivana Vrbková

– školní metodik prevence: Mgr. Pavlína Kupková

– konzultační tým složený z vybraných pedagogů školy: J. Janovská, Mgr. J. Kučerová

Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka nebo je dítě v péči OSPODu.

Obsah činnosti ŠPP je vymezen ve Školním programu poradenských služeb. Jeho plnou verzi najdete zde:

Program poradenských služeb ve škole

Součástí Programu poradenských služeb ve škole je Minimální preventivní program školy:

MPP

V Základní škole Nižbor jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené zejména na :

– poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
– sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření, prevenci školní neúspěšnosti,
– kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a     pozdějšímu profesnímu uplatnění,
– podpora vzdělávání a sociálního začlenění žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
– podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
– průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
– včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
– předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
– průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
– metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,
– spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
– spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními

Možnost objednání na e-mailu skola@zsnizbor.cz, na e-mailech jednotlivých pedagogů, telefonicky nebo osobně ve škole.

Postup při objednání dítěte na vyšetření

Ombudsman dětem – odborná pomoc