• povinnost školy informovat KHS o pozitivním testu žáka/zaměstnance se ruší a školy KHS nekontaktují,
  • školy již neposkytují KHS seznamy žáků/zaměstnanců, kteří byli určeni jako rizikový kontakt,
  • školy mohou poskytnout součinnost KHS, nicméně již nejsou oprávněny předávat osobní údaje žáků/zaměstnanců (předávání údajů je nyní zakotveno v mimořádném opatření s jasným výčtem předávaných údajů, bez tohoto zákonného podkladu nejsou školy ani školská zařízení oprávněny předávat osobní údaje),
  • zákonní zástupci/zaměstnanci/žáci již nejsou povinni nahlašovat škole pozitivní PCR test.

Nadále platí, že žák mající příznaky akutního infekčního onemocnění nepatří do školy!

  • V případě, že žák vykazuje příznaky akutního onemocnění, nemůže jej škola či školské zařízení vpustit do výuky, neboť i nadále platí povinnost školy a školského zařízení takového žáka oddělit od ostatních a zajistit nad ním dohled zletilé osoby (§ 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.),
  • škola nebo školské zařízení by pak mělo kontaktovat zákonné zástupce, aby si žáka vyzvedli a odvedli domů, popřípadě aby s jejich souhlasem opustil školu samostatně. Jedná se tedy o běžný postup v situacích, kdy žák vykazuje příznaky akutního infekčního onemocnění. Do doby vyzvednutí či opuštění školy, musí být tento žák izolován od ostatních žáků.

Nadále však bude platit mimořádné opatření k povinnému nošení ochranného prostředku k zakrytí úst a nosu.

Vyjmuti z této povinnosti jsou:

  • žáci, pokud jich je v místnosti přítomno pouze 50

Plné znění najdete zde: Testování od 19. 2. 2022

V pondělí 14. 2. 2022 se budeme tedy na základě mimořádných opatření testovat naposledy.