Obrázek na záhlaví

Zápis do 1. třídy

Základní škola Nižbor

pořádá zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020 

v úterý 16. dubna 2019 od 14 do 17 hodin v budově školy.  

Zápis se týká dětí narozených v době od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a dětí s odkladem školní docházky, tedy dětí, jež mají podle zákona nastoupit povinnou školní docházku. Rodiče, jejichž dítě se narodilo po 31. 8. 2013, nejsou povinni s dítětem k zápisu chodit.

S sebou nezapomeňte přinést: rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat (např. soudní rozhodnutí).

Přineste s sebou také ukázku dětských prací - samostatnou kresbu nebo např. fotografii něčeho, co dítě samo zvládne postavit, vyrobit apod.

Žádost o odklad

Dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené, aby bez velkých potíží a trápení zvládlo její nároky a zátěž. Posouzení školní zralosti může být někdy obtížné, v takových případech je vhodnější ponechat rozhodnutí na pedagogicko – psychologické poradně. Pro vaše děti bude vstup do první třídy úspěšný a snadnější, pokud budete vědět, jak má být připraveno. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. 

Žádost o odklad povinné školní docházky odevzdává zákonný zástupce při zápisu, nejpozději však do 31. května 2019. Nezbytnou součástí žádosti o odklad jsou dva dokumenty:

- jeden vystavuje odborný lékař (dětský lékař) nebo klinický psycholog,

- druhý vystavuje příslušné školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum).

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, Žádost o odklad školní docházky a Zápisní list jsou k dispozici ke stažení na našich webových stránkách - jejich vyplněním předem urychlíte administrativní úkony v den zápisu. Budeme rádi, přinesete-li je již vyplněné, ale není to nutné. Najdete je zde:

https://www.zsnizbor.cz/uploads/prilohy/id53/Zadost-o-prijeti-k-PSD.pdf

https://www.zsnizbor.cz/uploads/prilohy/id53/Zapisni-list-do-1.-tridy.pdf

https://www.zsnizbor.cz/uploads/prilohy/id53/Zadost-o-odklad.pdf

Ve školním roce 2019/2020 bude otevřena jedna 1. třída. Kritériem přijetí je věk dítěte, spádová oblast (spádová škola je základní škola, jejímž zřizovatelem je obec nebo svazek obcí, se sídlem, v němž je žák hlášen k trvalému pobytu, tedy konkrétně v Nižboru, Žloukovicích nebo ve Stradonicích) a naplnění kapacity třídy (28 žáků). V případě více uchazečů o přijetí než je kapacita třídy rozhodne veřejné losování. Čas příchodu k zápisu nemá na přijetí dítěte žádný vliv. 

Výsledky přijímacího řízení budou vyvěšeny nejpozději do 25. dubna 2019  na veřejném místě školy (nástěnka u vchodu do školy) po dobu nejméně 15 dnů a na webových stránkách školy.

Přijímání žáků do základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., § 36,  § 37  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zákona č. 178/2016 Sb. a probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění