Obrázek na záhlaví

Charakteristika školy

Základní škola Nižbor je malá venkovská škola. Najdete ji ve středních Čechách, v okrese Beroun, na okraji CHKO Křivoklátsko v malebné vesnici rozléhající se podél břehů řeky Berounky s dominantou zámku Nižbor. 

ZŠ Nižbor je základní škola 1. stupně  (1.-5. ročník) se třemi odděleními školní družiny. Každý ročník je samostatný. Školu navštěvují žáci z obcí Nižbor, Stradonice a Žloukovice. 

Zřizovatelem školy je Obec Nižbor.

V současné době škola vzdělává přes stovku žáků, po vyučování žáci mohou navštěvovat školní družinu s kapacitou 75 žáků. O jejich vzdělání a výchovu pečuje šest kvalifikovaných pedagogických pracovníků, tři asistentky pedagoga a tři kvalifikované vychovatelky školní družiny. Výuka probíhá převážně klasickým způsobem souběžně s využíváním moderních výukových metod. 

ZŠ Nižbor je vnímána a také koncipována jako škola rodinná, což nabízí prostor žákům preferujícím prostředí malé školy, která tak může ze své podstaty více uplatňovat princip individuálního přístupu při vzdělávacím procesu a usnadňuje tím také podmínky pro společné vzdělávání. Výuka probíhá v klidném a bezkonfliktním prostředí.

Vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy. Máme všechny předpoklady, abychom mohli poskytovat žákům kvalitní základy všeobecného vzdělávání. 

Materiální vybavení školy

Ve škole se nachází pět třídních učeben a jedna učebna školní družiny. Škola dále disponuje modernizovanou počítačovou učebnou s 23 počítači připojenými na internet. V každé třídě slouží k výuce interaktivní tabule.

Ke škole přiléhá uzavřený nově zrekonstruovaný školní dvůr, kde žáci celoročně relaxují o hlavních přestávkách a po skončení vyučování si zde hrají se školní družinou. Na školním dvoře mají žáci k dispozici hřiště na vybíjenou, fotbalové hřiště, basketbalové koše, pískové doskočiště, pískoviště, herní prvky a altán.

Při tělesné výchově žáci využívají školní hřiště na školním dvoře nebo místní Sokolovnu.

Žáci i zaměstnanci školy se stravují v budově školy.

Aktivity školy

Škola pořádá dostatečné množství sportovních, kulturních, zájmově uměleckých akcí různého druhu (soutěže, zájmové kroužky apod.), do kterých se zapojuje velký počet žáků. Dostatek pohybové aktivity v průběhu školního dne umožňuje přilehlý školní dvůr. Škola též pořádá akce pro rodiče a veřejnost (hudební vystoupení žáků, výstavy prací, školní jarmark apod.). ZŠ Nižbor úzce spolupracuje se Základními školami v Hýskově, Tmani a Křivoklátě a společně s nimi pořádá několikrát ročně soutěžní aktivity sportovního, jazykového a výtvarného charakteru.

Cizí jazyk - angličtinu mají žáci naší školy ve školních osnovách již od druhé třídy a navíc mohou v první třídě navštěvovat po vyučování v rámci mimoškolní činnosti kroužek Angličtina s Jimmym, který vede zkušený rodilý mluvčí.  

Naše cíle, kam směřujeme

1. stupeň ZŠ poskytuje elementární základní vzdělání. Usilujeme o vytvoření tvůrčího a podnětného prostředí, které stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje méně nadané a chrání a podporuje žáky nejslabší.

Chceme vychovat zdravě sebevědomé děti, předat jim vědomosti, dovednosti, které je budou motivovat k dalšímu celoživotnímu učení. Naším cílem je, aby se každé dítě cítilo v něčem úspěšné.

Krásu okolní přírody chceme využít k rozvoji kladného citového vztahu žáků ke krajině, přírodě i místu, kde žijí.