ZÁKLADNÍ ŠKOLA NIŽBORŠkolní 25, Nižbor, 267 05

Zápis

Informace o organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce:

Для українських дітей проводиться спеціальний набір
7. 6. 2022 od 9:00 do 15:00 hodin
14. 6. 2022 8.00 do 12.00 hod.
Iнформація тут:   Zvláštní zápis

 

Seznam přijatých žáků pro školní rok 2022/2023

Základní škola Nižbor pořádá zápis do 1. třídy pro školní rok 2022/2023

v úterý 5. dubna 2022 od 14.00 do 17.30 hodin.

V tento den proběhne prezenční forma zápisu, tzn. zápis dítěte ve škole za přítomnosti zákonných zástupců a budoucího školáčka. Přítomnost dítěte u zápisu není povinná. Budeme samozřejmě rádi, když se s dítětem zápisu společně zúčastníte. Poznáme se tak navzájem předem.

Upozorňujeme, že prezenční zápis a jeho forma se může změnit v souvislosti s vývojem epidemiologických opatření. Prezenční forma zápisu je možná pouze za dodržení aktuálních hygienických opatření (osoby bez příznaků infekčního onemocnění).

Pokud jste rozhodnuti vašeho předškoláčka zapsat do naší školy, prosíme vás o vyplnění elektronického předzápisu (kliknutím na ikonu Online zápis do školy -Zapsat dítě online se dostanete do příslušné aplikace). Datum zprovoznění předzápisu – 1. 4. 2022. Po vyplnění formuláře vám bude automaticky přiděleno registrační číslo a budete zařazeni do databáze uchazečů o přijetí dítěte k povinné školní docházce v naší škole.  Vyplněnou žádost  vytiskněte, podepište a doručte společně s ostatními dokumenty.

K Zápisu k povinné školní docházce od vás potřebujeme doložit tyto dokumenty:

(můžete si je sami vytisknout nebo si pro ně přijít k nám do školy)

1. Žádost o přijetí k PŠD   (tato žádost bude potřeba pouze v případě, kdy nebudete zapsáni přes aplikaci Online zápis).

2. Zápisní list

3. Rodný list dítěte (k ověření při osobním předání dokumentace nebo přiloženou kopií rodného listu, u cizinců pas dítěte).

4.   Žádost o odklad PŠD, k tomu příslušné dva dokumenty: 1. vyjádření PPP nebo SPC a 2. vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa.

5. U dítěte, které přichází po odkladu školní docházky, kopii Rozhodnutí o udělení odkladu.

6. Nepovinné, ale pro nás důležitá informace v případě, kdy se dítě nezúčastní prezenční formy zápisu – Motivační listy

Všechny dokumenty k zápisu najdete zde:  Dokumenty k zápisu k tisku

S sebou nezapomeňte vzít k kromě výše uvedených dokumentů rovněž průkaz totožnosti zákonného zástupce. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat (např. soudní rozhodnutí).

Pokud se prezenční formy zápisu nezúčastníte, můžete řádně vyplněnou a podepsanou dokumentaci potřebnou k zápisu doručit do školy jinou formou:

  1. Do datové schránky školy z osobní datové schránky uchazeče (nikoliv např. z pracovní, firemní DS). ID schránky školy je rc7mpbm.
  2. E-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu: reditelna@zsnizbor.cz (nelze jen poslat prostý email!).
  3. Doporučeným dopisem poštou na adresu: Základní škola Nižbor, Školní 25, 267 05 Nižbor. Rozhodující je datum podání na poštu.
  4. Osobním podáním – vhozením do poštovní schránky umístěné ve vchodových dveřích budovy ZŠ (ul. Školní 25, Nižbor).
  5. Osobním podáním v budově školy, a to nejpozději v den a čas konání zápisu.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů, jinak je žádost neplatná.

Odevzdání potřebných dokumentů výše uvedenou vybranou formou postačí k tomu, aby byl ze strany školy zahájen v den zápisu právní akt (správní řízení) v záležitosti přijetí dítěte k zahájení povinné školní docházky nebo v záležitosti udělení odkladu zahájení školní docházky.

Další informace k organizaci zápisu k PŠD:

1. Přidělení registračního čísla žádosti o přijetí k PŠD i žádosti o odklad PŠD bude oznámeno zákonnému zástupci buď písemně e-mailem nebo SMS zprávou na uvedené telefonní číslo (v případě, kdy nebudete zapsáni přes aplikaci Online zápis).

2. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

3.  V souladu s § 36 odst.3) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je zákonným zástupcům dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí dítěte k PŠD. Tuto možnost mají rodiče dne 19. 4. 2022 v ředitelně školy, přesný čas je nutné domluvit telefonicky na tel. 311 512 000 nebo na e-mailu reditelna@zsnizbor.cz.

3. Seznam přijatých žáků a žákyň bude zveřejněn nejpozději dne 29. dubna 2022 na webových stránkách ZŠ Nižbor a informační tabuli  (před hlavním vchodem u školy).

4. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Rodiče, jejichž dítě se narodilo po 1. 9. 2016, nejsou povinni s dítětem k zápisu chodit.

5.  Žádost o odklad PŠD

Dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené, aby bez velkých potíží a trápení zvládlo její nároky a zátěž. Posouzení školní zralosti může být někdy obtížné, v takových případech je vhodnější ponechat rozhodnutí na pedagogicko – psychologické poradně. Pro vaše děti bude vstup do první třídy úspěšný a snadnější, pokud budete vědět, jak má být připraveno. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.

Žádost o odklad povinné školní docházky odevzdává zákonný zástupce při zápisu, nejpozději však do 31. května 2022. Nezbytnou součástí žádosti o odklad jsou dva dokumenty:

– jeden vystavuje odborný lékař (dětský lékař) nebo klinický psycholog,

– druhý vystavuje příslušné školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum).

6. Ve školním roce 2022/2023 bude otevřena jedna 1. třída.  Vyučovacím jazykem je český jazyk.

Kritéria přijetí zde: Kriteria přijetí žáků k PŠD

Přijímání žáků do základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., § 36, § 37 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zákona č. 178/2016 Sb. a probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Co by měl umět prvňáček