ZÁKLADNÍ ŠKOLA NIŽBORŠkolní 25, Nižbor, 267 05

Zápis k PŠD

Informace o organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce:

Základní škola Nižbor pořádá zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024 

v úterý 4. dubna 2023 od 14.00 do 17.30 hodin.

V tento den proběhne prezenční forma zápisu, tzn. zápis dítěte ve škole za přítomnosti zákonných zástupců a budoucího školáčka.

I. Elektronický zápis

Pokud jste rozhodnuti vašeho předškoláčka zapsat do naší školy, žádáme vás o vyplnění elektronického předzápisu (kliknutím na ikonu Online zápis do školy -Zapsat dítě online se dostanete do příslušné aplikace). Datum zprovoznění předzápisu – 27. 3. 2023. Po vyplnění formuláře vám bude automaticky přiděleno registrační číslo a budete zařazeni do databáze uchazečů o přijetí dítěte k povinné školní docházce v naší škole.  Registrační číslo si pečlivě uschovejte! Vyplněnou žádost elektronicky podepište  a odešlete nebo vytiskněte, podepište a doručte společně s ostatními požadovanými dokumenty do naší školy.

II. Prezenční zápis, dokumenty

Prezenční zápis proběhne dne 4. dubna 2023 od 14 do 17.30 hod v budově Základní školy Nižbor, okres Beroun.
K Zápisu k povinné školní docházce od vás potřebujeme doložit tyto dokumenty:

1. Žádost o přijetí k PŠD   (tato žádost bude potřeba pouze v případě, kdy nebudete zapsáni přes aplikaci Online zápis).

2. Zápisní list 

3. Rodný list dítěte (k ověření při osobním předání dokumentace nebo přiloženou kopií rodného listu, u cizinců pas dítěte).

4.   Žádost o odklad PŠD, tato žádost bude potřeba pouze v případě, kdy nebudete zapsáni přes aplikaci Online zápis. K tomu příslušné dva dokumenty: 1. vyjádření PPP nebo SPC a 2. vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa.

5. U dítěte, které přichází po odkladu školní docházky, kopii Rozhodnutí o udělení odkladu PŠD.

6. Nepovinné, ale pro nás důležitá informace především v případě, kdy se dítě nezúčastní prezenční formy zápisu – Motivační listy

Všechny dokumenty k zápisu najdete zde:  Dokumenty k zápisu k tisku  (můžete si je sami vytisknout nebo si pro ně přijít k nám do školy).

7. S sebou nezapomeňte vzít k kromě výše uvedených dokumentů rovněž průkaz totožnosti zákonného zástupce. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat (např. soudní rozhodnutí).

Pozn. Přítomnost dítěte u zápisu není ze zákona povinná. Je samozřejmě vhodné a budeme rádi, když se s dítětem zápisu společně zúčastníte. Poznáme se tak navzájem předem a děti čeká jistě veliký zážitek. Přítomností dítěte u prezenčního zápisu souhlasí  zákonný zástupce dítěte s tím, že se uskuteční rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem. Rozhovor trvá nejvýše 20 minut a je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u rozhovoru s dítětem. Upozorňujeme, že prezenční forma zápisu je možná pouze za dodržení základních hygienických opatření (osoby bez příznaků infekčního onemocnění).

III. Elektronická forma zápisu  (Pokud se prezenční formy zápisu nezúčastníte)

Řádně vyplněnou a podepsanou dokumentaci potřebnou k zápisu doručit do školy následovně:

  1. Do datové schránky školy z osobní datové schránky uchazeče (nikoliv např. z pracovní, firemní DS). ID schránky školy je rc7mpbm.
  2. E-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na přihlášce na adresu: reditelna@zsnizbor.cz (nelze jen poslat prostý email!).
  3. Doporučeným dopisem poštou na adresu: Základní škola Nižbor, Školní 25, 267 05 Nižbor. Rozhodující je datum podání na poštu.
  4. Osobním podáním – vhozením do poštovní schránky umístěné ve vchodových dveřích budovy ZŠ (ul. Školní 25, Nižbor).
  5. Osobním podáním v budově školy, a to nejpozději v den a čas konání zápisu.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů, jinak je žádost neplatná.

Odevzdání potřebných dokumentů výše uvedenou vybranou formou postačí k tomu, aby byl ze strany školy zahájen v den zápisu právní akt (správní řízení) v záležitosti přijetí dítěte k zahájení povinné školní docházky nebo v záležitosti udělení odkladu zahájení školní docházky.

IV. Zvláštní zápis  – Cпеціальний набір

Tento termín zápisu platí i pro ukrajinské děti, kterým:

  • byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině – prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany,
  • bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou, prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

Для українських дітей проводиться спеціальний набір 4. 4. 2023 14 – 17.30 hod.  Iнформація тут:   Zvláštní zápis

V. Žádost o odklad PŠD

Dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené, aby bez velkých potíží a trápení zvládlo její nároky a zátěž. Posouzení školní zralosti může být někdy obtížné, v takových případech je vhodnější ponechat rozhodnutí na pedagogicko – psychologické poradně. Pro vaše děti bude vstup do první třídy úspěšný a snadnější, pokud budete vědět, jak má být připraveno. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.

Žádost o odklad povinné školní docházky odevzdává zákonný zástupce při zápisu, nejpozději však do 30. dubna 2023. Nezbytnou součástí žádosti o odklad jsou dva dokumenty:

– jeden vystavuje odborný lékař (dětský lékař) nebo klinický psycholog,

– druhý vystavuje příslušné školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum).

V případě schválení odkladu PŠD se povinné předškolní vzdělávání prodlužuje o další školní rok. Povinnosti rodičů zůstávají pro rodiče stejné jako v rámci prvního roku.

V průběhu plnění 1. ročníku PŠD lze požádat o dodatečný odklad školní docházky. Dodatečný odklad se vyřizuje v případě, že nebyl důvod zabývat se tímto v období zápisu, protože dítě se zdálo být na vstup do první třídy zralé, ale nakonec se ukáže, že po nástupu do první třídy je pro dítě zvládání školních povinností nad jeho síly. V tuto dobu lze vyřídit dodatečný odklad školní docházky a to v termínu od 1. září do 31. prosince nejpozději a to prostřednictvím ředitele školy.

VI. Další informace k organizaci zápisu k PŠD:

1. Registrační číslo žádosti o přijetí k PŠD i žádosti o odklad PŠD je přiděleno automaticky v aplikaci On-line zápisy. V případě, kdy nebudete zapsáni přes aplikaci Online zápis bude oznámeno zákonnému zástupci buď písemně e-mailem nebo SMS zprávou na  telefonní číslo uvedené v žádosti.

2. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

3.  V souladu s § 36 odst.3) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je zákonným zástupcům dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí dítěte k  PŠD. Dne 25. 4. 2023 v době od 14:00 do 16:00 hod. škola umožní nahlédnutí do spisu dítěte v ředitelně školy. Návštěvu je vhodné domluvit telefonicky předem na tel. 311 512 000 nebo na e-mailu reditelna@zsnizbor.cz.

3. Seznam přijatých žáků a žákyň bude zveřejněn nejpozději dne 28. dubna 2023 na webových stránkách ZŠ Nižbor a informační tabuli  (před hlavním vchodem u školy).

4. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Rodiče, jejichž dítě se narodilo po 1. 9. 2017, nejsou povinni s dítětem k zápisu chodit.

VII. Kritéria přijetí

Ve školním roce 2023/2024 bude otevřena jedna 1. třída.  Vyučovacím jazykem je český jazyk.

Kritéria přijetí zde: Kriteria přijetí žáků k PŠD

Přijímání žáků do základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., § 36, § 37 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zákona č. 178/2016 Sb. a probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Co by měl umět prvňáček