ZÁKLADNÍ ŠKOLA NIŽBORŠkolní 25, Nižbor, 267 05

Zápis

Základní škola Nižbor pořádá zápis do 1. třídy pro školní rok 2021 / 2022 následovně:

Zápisy prvňáčků budou probíhat podle aktuálních nařízení MŠMT s ohledem na situaci spojenou s pandemií Covid-19.

Předpokládáme dva možné scénáře průběhu zápisů:

  • varianta první:  Zápisy proběhnou v termínu od úterý 6. dubna 2021 do pátku 23. dubna 2020
  • Zápisy proběhnou v první fázi elektronicky v aplikaci Zápisy On-line, kde vám bude po vyplnění formuláře automaticky přiděleno registrační číslo a budete zařazeni do databáze uchazečů o přijetí dítěte k povinné školní docházce v naší škole.
  • Dále pak zákonní zástupci dodají ve výše uvedeném termínu požadované, řádně vyplněné dokumenty formou osobního předání ve škole do rukou ředitelky školy či pověřeného pedagoga na základě předchozí písemné nebo telefonické domluvy. Budoucí žáček může přijít s vámi (1 dítě + 1 dospělá osoba +1 pedagog)
  • varianta druhá: Pokud to situace dovolí, platí původní termín klasického zápisu ve čtvrtek 8. dubna 2021, kdy se děti a paní učitelky potkají s budoucími žáčky ve škole.

ZPŮSOB PRŮBĚHU ZÁPISU K PŠD 2021-2022  BUDE VČAS UPŘESNĚN. 

K Zápisu k povinné školní docházce potřebujeme od vás tyto dokumenty:

(můžete si je sami vytisknout nebo si pro ně přijít k nám do školy)

1. Žádost o přijetí k PŠD

2. Zápisní list

3. Rodný list dítěte (stačí prostá kopie bez ověření, u cizinců pas dítěte).

4. U dítěte s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku kopii Rozhodnutí o udělení odkladu.

5.  Žádost o odklad PŠD, k tomu vyjádření PPP nebo SPC a vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa.

6. Nepovinné, ale pro nás důležitá informace – Motivační listy

Všechny dokumenty k zápisu najdete zde:  Dokumenty k zápisu k tisku

S sebou k zápisu nezapomeňte přinést kromě výše uvedených dokumentů rovněž průkaz totožnosti zákonného zástupce. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat (např. soudní rozhodnutí).

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel

Seznam přijatých žáků a žákyň bude zveřejněn nejpozději 30. dubna 2021 na webových stránkách ZŠ Nižbor a informační tabuli (stojící před hlavním vchodem u školy).

——————————————————————————————————————————————–

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad, tedy dětí, jež mají podle zákona nastoupit povinnou školní docházku. Rodiče, jejichž dítě se narodilo po 1. 9. 2015, nejsou povinni s dítětem k zápisu chodit.

Žádost o odklad

Dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené, aby bez velkých potíží a trápení zvládlo její nároky a zátěž. Posouzení školní zralosti může být někdy obtížné, v takových případech je vhodnější ponechat rozhodnutí na pedagogicko – psychologické poradně. Pro vaše děti bude vstup do první třídy úspěšný a snadnější, pokud budete vědět, jak má být připraveno. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.

Žádost o odklad povinné školní docházky odevzdává zákonný zástupce při zápisu, nejpozději však do 31. května 2021. Nezbytnou součástí žádosti o odklad jsou dva dokumenty:

– jeden vystavuje odborný lékař (dětský lékař) nebo klinický psycholog,

– druhý vystavuje příslušné školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum).

Ve školním roce 2021/2022 bude otevřena jedna 1. třída. Kritériem přijetí je věk dítěte, spádová oblast (spádová škola je základní škola, jejímž zřizovatelem je obec nebo svazek obcí, se sídlem, v němž je žák hlášen k trvalému pobytu, tedy konkrétně v Nižboru, Žloukovicích nebo ve Stradonicích) a naplnění kapacity třídy (maximálně 28 žáků). V případě více uchazečů o přijetí než je kapacita třídy rozhodne veřejné losování. Čas odevzdání Žádosti o přijetí k PŠD nemá na přijetí dítěte žádný vliv.

Přijímání žáků do základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., § 36, § 37 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zákona č. 178/2016 Sb. a probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Co by měl umět prvňáček