ZÁKLADNÍ ŠKOLA NIŽBORŠkolní 25, Nižbor, 267 05

Zápis

Základní škola Nižbor pořádá zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 následovně:

Zápisy prvňáčků budou probíhat podle aktuálních nařízení MŠMT s ohledem na situaci spojenou s pandemií Covid-19 následovně:

  • Zápisy proběhnou v termínu od úterý 6. dubna 2021 do pátku 23. dubna 2021.

Upřednostňujeme tento způsob zápisu:

1. Elektronicky v aplikaci Zápisy On-line (předzápisy) (funkční od 6. dubna), kde vám bude po vyplnění formuláře automaticky přiděleno registrační číslo a budete zařazeni do databáze uchazečů o přijetí dítěte k povinné školní docházce v naší škole. Zákonní zástupci  dodají ve výše uvedeném termínu další požadované, řádně vyplněné dokumenty osobně ve škole do rukou ředitelky školy či pověřeného pedagoga na základě předchozí písemné nebo telefonické domluvy o čase schůzky. Budoucí žáček může přijít s vámi (1 dítě + 1 dospělá osoba +1 pedagog), ale pouze za dodržení přísných hygienických opatření (bez příznaků onemocnění, s použitím respirátorů, vaše ruce ošetříme dezinfekcí ve škole).

Jiné možné způsoby doručení Žádosti o přijetí k PŠD a dalších dokumentů:

2. osobním podáním ve škole na adrese: Školní 25, Nižbor – sjednejte si předem termín nebo vhoďte dokumentaci v obálce do poštovní schránky umístěné ve vstupních vchodových dveřích školy,

3. do datové schránky školy (rc7mpbm) z osobní datové schránky uchazeče (nikoliv např. z pracovní, firemní DS),

4. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu: reditelna@zsnizbor.cz,

5. doporučeným dopisem poštou na adresu: ZŠ Nižbor, Školní 25, 267 05 Nižbor (rozhodující je datum podání na poštu).

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů, jinak je žádost neplatná.

K Zápisu k povinné školní docházce potřebujeme od vás tyto dokumenty:

(můžete si je sami vytisknout nebo si pro ně přijít k nám do školy)

1. Žádost o přijetí k PŠD   (tato žádost bude potřeba pouze v případě doručení Žádosti jiným způsobem než elektronicky přes aplikaci Zápisy on-line).

2. Zápisní list

3. Rodný list dítěte (k ověření při osobním předání dokumentace nebo přiloženou kopií rodného listu, u cizinců pas dítěte).

4. U dítěte s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku kopii Rozhodnutí o udělení odkladu.

5.  Žádost o odklad PŠD, k tomu příslušné vyjádření PPP nebo SPC a vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa.

6. Nepovinné, ale pro nás důležitá informace – Motivační listy

Všechny dokumenty k zápisu najdete zde:  Dokumenty k zápisu k tisku

S sebou nezapomeňte přinést kromě výše uvedených dokumentů rovněž průkaz totožnosti zákonného zástupce. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat (např. soudní rozhodnutí).

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Další informace k organizaci zápisu k PŠD:

1. Přidělení registračního čísla žádosti o přijetí k PŠD i žádosti o odklad PŠD bude oznámeno zákonnému zástupci buď písemně nebo SMS zprávou na uvedené telefonní číslo v Žádosti nebo na jeho adresu pro doručování.

2. V souladu s § 36 odst.3) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je zákonným zástupcům dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí dítěte k PŠD. Tuto možnost mají rodiče dne 23. 4. 2020 v ředitelně školy, přesný čas je nutné domluvit telefonicky na tel. 311 512 000 nebo na e-mailu reditelna@zsnizbor.cz.

3. Seznam přijatých žáků a žákyň bude zveřejněn nejpozději dne 30. dubna 2021 na webových stránkách ZŠ Nižbor a informační tabuli  (před hlavním vchodem u školy).

——————————————————————————————————————————————–

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Rodiče, jejichž dítě se narodilo po 1. 9. 2015, nejsou povinni s dítětem k zápisu chodit.

Žádost o odklad

Dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené, aby bez velkých potíží a trápení zvládlo její nároky a zátěž. Posouzení školní zralosti může být někdy obtížné, v takových případech je vhodnější ponechat rozhodnutí na pedagogicko – psychologické poradně. Pro vaše děti bude vstup do první třídy úspěšný a snadnější, pokud budete vědět, jak má být připraveno. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.

Žádost o odklad povinné školní docházky odevzdává zákonný zástupce při zápisu, nejpozději však do 31. května 2021. Nezbytnou součástí žádosti o odklad jsou dva dokumenty:

– jeden vystavuje odborný lékař (dětský lékař) nebo klinický psycholog,

– druhý vystavuje příslušné školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum).

Ve školním roce 2021/2022 bude otevřena jedna 1. třída. Kritériem přijetí je věk dítěte, spádová oblast (spádová škola je základní škola, jejímž zřizovatelem je obec nebo svazek obcí, se sídlem, v němž je žák hlášen k trvalému pobytu, tedy konkrétně v Nižboru, Žloukovicích nebo ve Stradonicích) a naplnění kapacity třídy (maximálně 28 žáků). Vyučovacím jazykem je český jazyk.

V případě většího počtu uchazečů o přijetí než je kapacita třídy rozhodne veřejné losování. Čas odevzdání Žádosti o přijetí k PŠD nemá na přijetí dítěte žádný vliv.

Přijímání žáků do základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., § 36, § 37 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zákona č. 178/2016 Sb. a probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Co by měl umět prvňáček