ZÁKLADNÍ ŠKOLA NIŽBORŠkolní 25, Nižbor, 267 05

Projekty EU

OP JAK – evropské finance do vzdělávání žáků a pedagogů

Naše škola se zapojila do projektu OP JAK. Cílem projektů šablon z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je poskytnout školám finanční prostředky, díky kterým je podpořeno inkluzivní vzdělávání, zkvalitněna výuka, pedagogové mohou dále profesně růst, jsou zatraktivněny volnočasové aktivity účastníků školní družiny a v neposlední řadě přispějí ke zkvalitnění vztahů mezi školou, rodiči a komunitou.

Registrační číslo projektu Šablony pro ZŠ Nižbor:   CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023004

OP JAK | Projekty školy - Gymnázium Havířov - Podlesí


Doučování žáků – NPO

Doučování z NPO bude k 31. 8. 2023 ukončenoNPD byl časově omezený do roku 2023, měl pomoci zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19.

Od 1.1.2022 je naše škola zapojena do programu Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy. Tato aktivita je realizována díky finanční podpoře EU – „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“

Cílem realizace Národního plánu obnovy – Doučování žáků je zaměření se na nahrazení výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie COVID – 19, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem a vytvoření rovných příležitostí pro další úspěšné vzdělávání.


Nová učebna cizích jazyků

Rekonstrukce půdních prostor na odbornou učebnu byla v roce 2021 spolufinancována Evropskou unii viz:


Digitalizujeme školu

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

Prevence digitální propasti

Cílem tohoto projektu, do kterého je naše škola zapojena, je zpřístupnění mobilních digitálních technologií ve vzdělávání všem žákům včetně těch, kteří jsou znevýhodněni tím, že nemají vlastní zařízení. Účelem je pořízení mobilních zařízení včetně příslušenství k zapůjčení potřebným žákům.

Digitální učební pomůcky (z projektu Plán národní obnovy)

Cílem této výzvy je vybavení žáků digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí. Z této výzvy jsme pořídili např. notebooky, chromebooky s nabíjecí pojízdnou skříní a tablety.