Obrázek na záhlaví

Základní informace

Školní družina při Základní škole Nižbor je zřízena jako školské zařízení, které poskytuje zájmové vzdělávání žákům základní školy podle vlastního vzdělávacího programu. Školní družina slouží výchově, vzdělávání, rekreační, sportovní a zájmové činnosti žáků v době mimo vyučování. Je určena žákům naší školy. Má kapacitu 75 žáků, kteří jsou rozděleni do tří jednotlivých oddělení. Program školní družiny je definován ve Školním vzdělávacím programu Školní družiny. Jeho doménou je celoroční hra a pravidelné aktivity, které jsou v něm podrobně rozepsány. O žáky se starají tři kvalifikované vychovatelky. 

Celoroční hra probíhá každé úterý. 

Žádáme rodiče o respektování Řádu školní družiny, především o důsledné dodržování časů při vyzvedávání dětí.  

Rodiče (nebo osoby jimi pověřené) si mohou vyzvedávat děti ze ŠD pouze v době do 13.15 h a dále až po 14.45 h. V době mezi 13.15 h a 14.45 h probíhají ve ŠD v souladu se šk. řádem a ŠVP ŠD hlavní zájmové činnosti. Vyzvedávání dětí v této době velmi narušuje plynulost programu ŠD.

Děkujeme za pochopení a respektování této změny. 

Vzhledem k úpravám školního hřiště jsou z důvodu bezpečnosti i z důvodu zachování kvality nového zařízení zakázány v areálu školy a celého pozemku žvýkačky.

Úhrada školní družiny

Stanovený poplatek za školské služby - školní družinu (ranní i odpolední) činí od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2020 

200,- Kč za jedno dítě přihlášené do školní družiny za jeden kalendářní měsíc, ve kterém dítě alespoň jednou využilo služeb školní družiny na základě přihlášky zákonných zástupců

Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině je během školního roku splatná ve dvou splátkách:

 

Částku za 1. pololetí  1.000,- Kč uhraďte do 30.9.2019

Částku za 2. pololetí 1.000,- Kč do 28.2.2020

na číslo účtu: 107-8304450277 / 0100

Do zprávy pro příjemce uveďte domluvené číslo, které je dítěti přiřazeno, aby bylo jasně dohledatelné, za koho je platba provedena, popř. jméno dítěte.

Prosíme, abyste průběžně sledovali naše webové stránky, na kterých najdete aktuální informace o činnosti školní družiny. Budeme rádi, když se aktivně do našich akcí zapojíte, jako tomu bylo v minulých letech.

Rodič (nebo ten, s kým žák odchází ze ŠD) zodpovídá za nahlášení jeho odchodu vychovatelce.

Prosíme všechny rodiče, aby si na nástěnce nebo na webových stránkách přečetli Řád školní družiny a během prvního týdne potvrdili svým podpisem, že se s ním seznámili. Najdete ho zde: https://www.zsnizbor.cz/druzina/rad-skolni-druziny