Obrázek na záhlaví

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY pro školní rok 2019/2020

Základní škola Nižbor zve srdečně rodiče s budoucími žáčky

zápisu do 1. třídy pro školní rok 2019/2020.

Zápis se uskuteční v úterý 16. dubna 2019 od 14 do 17 hodin v budově školy.  

Zápis se týká dětí narozených v době od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a dětí s odkladem školní docházky, tedy dětí, jež mají podle zákona nastoupit povinnou školní docházku. Rodiče, jejichž dítě se narodilo po 31. 8. 2013, nejsou povinni s dítětem k zápisu chodit.

S sebou nezapomeňte přinést: rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat (např. soudní rozhodnutí). Doklad o trvalém pobytu dítěte, je-li jiný než trvalý pobyt zákonného zástupce.

Žádost o odklad

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Žádost o odklad povinné školní docházky odevzdává zákonný zástupce při zápisu. Nezbytnou součástí žádosti o odklad jsou dva dokumenty:

- jeden vystavuje odborný lékař nebo klinický psycholog

- druhý vystavuje příslušné školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum)

Doporučující posouzení je nutné dodat do 30. 4. 2019. Vzhledem k přeplněné kapacitě poradenských zařízení si zajištěte svůj termín vyšetření včas!

 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a Zápisní list bude ke stažení na našich webových stránkách včas před dnem zápisu - jejich vyplněním předem urychlíte administrativní úkony v den zápisu. Budeme rádi, přinesete-li je již vyplněné, ale není to nutné.

Ve školním roce 2019/2020 bude otevřena jedna 1. třída. Kritériem přijetí je naplnění kapacity třídy a spádová oblast (Nižbor, Žloukovice, Stradonice).

Přijímání žáků do základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zákona č. 178/2016 Sb. a probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

V příloze najdete doporučení MŠMT týkající se nástupu dětí do školy (Desatero pro rodiče budoucích žáků).

 

 

Přílohy