Obrázek na záhlaví

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY pro školní rok 2019/2020

Základní škola Nižbor zve srdečně rodiče s budoucími žáčky

zápisu do 1. třídy pro školní rok 2019/2020.

Zápis se uskuteční v úterý 16. dubna 2019 od 14 do 17 hodin v budově školy.  

Zápis se týká dětí narozených v době od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a dětí s odkladem školní docházky, tedy dětí, jež mají podle zákona nastoupit povinnou školní docházku. 

S sebou nezapomeňte přinést: rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce.

Přineste s sebou také ukázku dětských prací - samostatnou kresbu nebo např. fotografii něčeho, co dítě samo zvládne postavit, vyrobit apod.

Žádost o odklad

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Žádost o odklad povinné školní docházky odevzdává zákonný zástupce při zápisu. Nezbytnou součástí žádosti o odklad jsou dva dokumenty:

- jeden vystavuje odborný lékař (dětký lékař) nebo klinický psycholog,

- druhý vystavuje příslušné školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum).

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, Žádost o odklad a Zápisní list najdete ke stažení na našich webových stránkách - jejich vyplněním předem urychlíte administrativní úkony v den zápisu. Budeme rádi, přinesete-li je již vyplněné, ale není to nutné.

Ve školním roce 2019/2020 bude otevřena jedna 1. třída. Kritériem přijetí je naplnění kapacity třídy (v počtu 28 žáků) a spádová oblast (Nižbor, Žloukovice, Stradonice).

Přijímání žáků do základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zákona č. 178/2016 Sb. a probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Podrobnějí informace najdete zde: 

https://www.zsnizbor.cz/skola/zapis-do-1.-tridy

 

 

Přílohy